گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «TeleRAT» در کافه‌بازار تهیه شده است
flash.light.mk

چراغ قوه + رقص نور

flash.light.mk

Android-Trojan/TeleRAT.9f557

ir.shamimsoltan.korsi

آیت الکرسی صوتی و متنی

ir.shamimsoltan.korsi

TrojanSpy:Android/TeleRat.f1ab4879

VAHID.SONYA.CARWALLP1

Car Wallpaper HD

VAHID.SONYA.CARWALLP1

Trojan/Android.TeleRAT.917700
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده