تماس با ما

برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ایمیل، پیام‌های خود را به نشانی contact (at) certfa (dot) com ارسال کنید. همچنین می‌توانید برای رمزنگاری ایمیل خود، کلید عمومی PGP ما با شناسه A5C29346EF5D6CB7 را از اینجا دانلود کنید.