گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «FakeApp» در کافه‌بازار تهیه شده است
abd.mehran.salamatmo

درمان ریزش مو

abd.mehran.salamatmo

Android.Riskware.FakeApp.HK

adgram.app

ای دی گرام

adgram.app

Android/FakeApp.OC!tr

adjective.cfu.sakisaqaeigaravand

صفت ها در زبان انگلیسی

adjective.cfu.sakisaqaeigaravand

Android.FakeappSCF.L

ahamd.khalili.sadracity

صدرا

ahamd.khalili.sadracity

Trojan.AndroidOS.FakeApp

ant.smash35

Ant Smash Pro

ant.smash35

ANDROID/Fakeapp.FKPV.Gen

apli1670511.nrb

اشعار طنز و اشعار کودکانه

apli1670511.nrb

Adware/Fakeapp!Android

app1391105.hjx

TQuiz - Learn Turkish

app1391105.hjx

Android/FakeApp.OC!tr

appcreator.aplicals

App Creator - No Coding

appcreator.aplicals

ANDROID/Fakeapp.FKPV.Gen

app.europechat

None

app.europechat

Trojan.AndroidOS.FakeApp

atualizacao.worldtruck

Atualização World Truck

atualizacao.worldtruck

ANDROID/Fakeapp.FKPV.Gen

atualizaes.worldtruckworldbusnews2021

Atualizações World Truck & World Bus - News 2021

atualizaes.worldtruckworldbusnews2021

Android/FakeApp.OC!tr

atualizao.worldtruckdrivingsimulatorwtds

World Truck Atualização - Wtds

atualizao.worldtruckdrivingsimulatorwtds

ANDROID/Fakeapp.FKPV.Gen

ayoba.androiddata

Ayoba android data

ayoba.androiddata

ANDROID/Fakeapp.FKPV.Gen

bet.sportplay2

Bet Sport Play

bet.sportplay2

ANDROID/Fakeapp.FKPV.Gen

bridal.race3d

Bridal Race 3D

bridal.race3d

Adware/Fakeapp!Android

bts.apkuj

Fandom BTS - Chat - Games - Videos & More

bts.apkuj

Adware/Fakeapp!Android

cake.recipes.baking

Cake Recipes DIY

cake.recipes.baking

Android/FakeApp.OC!tr

candychristmas.game

Candy Christmas gush

candychristmas.game

Android/FakeApp.OC!tr

civil.engineeringbooks2

Civil Engineering Books

civil.engineeringbooks2

Adware/Fakeapp!Android

cn.danatech.xingseus

PictureThis - Plant Identifier

cn.danatech.xingseus

Trojan.AndroidOS.FakeApp

com.ac.englishtofrenchtranslator

English To French Translator

com.ac.englishtofrenchtranslator

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Fakeapp.bc

com.ac.englishtoigbotranslator

English to Igbo Translator

com.ac.englishtoigbotranslator

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Fakeapp.bc

com.ac.englishtomarathitranslator

English To Marathi Translator

com.ac.englishtomarathitranslator

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Fakeapp.bc

com.ac.englishtonepalitranslator

English To Nepali Translator

com.ac.englishtonepalitranslator

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Fakeapp.bc
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده